ZTS Dvùr Králové, s.r.o.

MIMODN NABDKA

køovinoøez

Míchací lopata ML300

Malotraktor TYM 353

AKTUALITY

Agzat AGRO Agzat AGRO - pøíslušenství Agzat KOMUNÁL
Agzat KOMUNÁL - pøíslušenství Agzat Podvozky Doplòky a komponenty Agzat

Malotraktrory Agzat

Zemìdìlský, zahradnický a komunální stavebnicový systém malotraktoru Agzat, který uspokojí všechna vaše oèekávání …  Je profesionálním pomocníkem díky všestrannosti  a spolehlivosti pohonné jednotky pøipojené k široké škále tìchto zaøízení.

Dvoukolový malotraktor Agzat je urèený pro komplexní obhospodaøování pùdy, údržbu chodníkù, cest  a travnatých porostù. Malotraktory Agzat jsou konstruovány jako stavebnice s možností rozšíøení o pøíslušenství a jeho využití je nejen v oblasti zemìdìlství, ale také pro pøepravu  a manipulaci se zbožím i v oblastech se ztíženým pøístupem.

Dvoukolový malotraktor Agzat je výkonný, všestranný, chodcem øízený stroj, který využívá nástroje a pøíslušenství k široké škále prací. Malotraktory Agzat se používají pro rùzné práce na pozemcích a v drobném hospodáøství (kultivace pùdy, kypøení, orba, brázdìní). Tyto malotraktory mohou funkènì nahradit velké ètyøkolové traktory za zlomek ceny.

Pøeètìte si také více informací o výrobci Agzat ...

   prospekt výrobce Agzat (14MB)
Nkupn ko: 
0,00 K

ZTS Dvùr Králové, s.r.o.

prodej a servis stavebnch stroj